ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᖅ ᒐᕙᒪᒃᑰᙱᑦᑐᓂ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᓄᓪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕕᒋᔭᐅᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᑲᔫᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓂᖅᐹᖑᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕐᓇᕐᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ. 2,150ᐸᓗᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑦ ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐳᖅ ᐊᕐᕕᓂᓕᐅᔪᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑕᕐᕕᖕᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ.

ᒑᑦᓲ ᑰᐃ ᑕᐃᒪᓐᑕᕐᕕᒃ, ᐱᖁᑎᒋᔭᖅ ᑎ ᐱᐅᕐᔅ ᐊᒻᒪ ᒪᐅᓐᑎ ᐳᕌᕕᓐᔅ ᑕᐃᒪᓐᓄᓪᓗ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑦᑎᕗᑦ 500ᐸᓗᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᓂᒃ. 2017ᒥ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᕐᓂᑰᓯᒪᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᖓᔪᒋᓕᖅᑕᖓᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ. ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᖅ: ᑎ ᐱᐅᕐᔅ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑕᐅᔪᑦ, ᐃᓄᑭᑦᑑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᒋᔭᖏᓪᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓯᒪᖅᑳᑎᒋᓇᑎᒃ, ᐱᖓᔪᒋᔭᑉ ᐃᓚᖓᓐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᔭᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᒥᒃ ᐱᓂᑯᒋᔭᖃᖅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ. ᑖᓐᓇ ᐅᓂᕐᓂᖃᑦᑎᐊᕋᓗᐊᖅᖢᓂ, ᑭᓯᐊᓂ gapᖑᔪᖅ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᕐᓄᑦ, ᒐᕙᒪᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᓄᓪᓗ ᐱᕕᒋᔭᒃᓴᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᐅᓂᖅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑕᕆᐊᒃᓴᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ.

ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ 46ᐳᓴᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᓕ 20ᐳᓴᐅᑎᓪᓗᒍ. ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᓖᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔭᕆᐊᒃᓴᕐᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ.

1996ᒥᑦ, ᑕᐃᒪᓐᑕᕐᓂᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᓕᖅᑭᒃᓯᒪᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ 2009ᒥᑦ, 29,000ᐸᓗᖏᓐᓃᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖏᑦᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ. 1 ᐃᓅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖓ ᐃᒪᐃᑉᐳᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 12ᓄᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14ᓄᑦ 13ᖏᖅᓱᕐᓗᑎᒃ ᐅᑎᖅᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ. ᑖᓐᓇ ᑕᐃᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ‘ᒪᕐᕉᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᒃ’ ᑲᐃᕙᐃᓐᓇᖅᖢᓂ. ᐃᒪᐃᓕᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕆᕗᖅ, 31,000 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᕗᖅ 1,000ᖑᔪᑦ ᐃᖅᑲᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 31ᓄᑦ!