ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ » ᐊᔪᙱᑕᖃᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᑦᑎᓂᕆᔭᖓᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ

ᐊᔪᙱᑕᖃᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᑦᑎᓂᕆᔭᖓᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓇᕐᕕᒃᑖᓵᖑᓯᒪᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓘᔮᖕᓂ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉᓄᓇᕘᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᑲᑭᕙᒃᑯᓐᓄᓪᓗ.ᐊᔾᔨᙳᐊᖃᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᖅ ᐊᐃᓴᑭ ᖃᑦᓯᐊᖅ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᑕᐃᔭᕐᒥᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ (Q-STEP) ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕐᒥᒃ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓇᕐᕕᒃᑖᓵᖑᓯᒪᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓘᔮᖕᓂ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᔭᕋᖏᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᑲᑭᕙᒃᑯᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕘᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ 2017ᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 2021ᒥ ᐃᓱᓕᓛᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᓪᓗᐊᑕᕐᓗᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᙱᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᓵᙵᔭᐅᓪᓗᐊᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐅᑭᐅᓖᑦ 18ᓂᑦ 30ᓄᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅᑎᒍᑦ ᐊᔪᙱᑕᖃᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᑦᑎᓂᕆᔭᖓᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᑎᖃᓕᕋᔭᖅᐳᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᓄᑦ ᐱᔭᖃᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. ᑐᕌᖅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᐳᖅ ᕿᕐᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᖅᑕᖃᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᑯᐊ ᑕᕐᕆᔮᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᖅ ᐊᐃᓴᑭ ᖃᓈᑦᓯᐊᖅ ᑕᕐᕆᔮᖅ ᐃᓄᒃᑑᖓᔪᖅ or ᖃᓪᓗᓈᑑᖓᔪᕐᓗ.
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᔫᒥ ᐅᖄᓪᓚᒃ ᑕᕐᕆᔮᖅ ᐃᓄᒃᑑᖓᔪᖅ or ᖃᓪᓗᓈᑑᖓᔪᕐᓗ.
ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍᑦ ᑕᕐᕇᔮᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᒃᑯᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐊᖁᑦᑕᕆᐅᖅᑕᔪᓂᒃ.