ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ » ᐊᕿᑦᑐᔭᖅ

ᐊᕿᑦᑐᔭᖅ

ᐊᕿᑦᑐᔭᖅ ᐊᕿᑦᑑᕗᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑎᒐᕐᓂᖅᓪᓗᓂ, ᑕᓯᑎᒐᕐᓂᖅᑐᖅ, ᐃᔾᔪᔪᖅ ᓴᕕᐅᓂᓕᒃ ᐃᓚᐅᕈᑎᖃᙱᑦᑐᖅ, ᐲᖅᑕᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᒡᒍᔪᖅ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᒐᓖᓇᒥᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑕᒃᓴᒦᑉᐸᒃᐳᕐᓗ ᓯᐊᕐᓇᖅ, ᖃᑯᓪᓕᖅ ᐊᒻᒪᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᑲᓐᓄᔭᖅ. ᐃᓚᐅᖅᑑᑕᐅᓂᓕᒃᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᔾᔪᓯᖃᕐᓂᖓ ᐊᕿᑦᑐᔭᖅ ᐊᑑᑎᖃᓗᐊᙳᐊᑕᖅᐳᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᒃᑰᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᑐᖅᑯᐃᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᕐᒨᖓᔪᓄᑦ.

ᐊᑑᑎᓪᓗᐊᑕᖃᖅᐳᖅ ᐊᕿᑦᑐᔭᖅ ᕚᑕᓖᓂ ᐆᑕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒪᓕᖕᓂ ᐊᐅᓚᐅᑎᓄᑦ ᕚᑕᓖᖑᓪᓗᑎᒃ (80ᐳᓴᒋᔭᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔪᓯᓕᒫᖏᓐᓂᑦ), ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔪᓯᖃᖅᐸᒃᑭᕗᖅ ᕚᑕᓖᑦ ᓅᑦᑕᙱᑦᑐᑦ (ᖃᒥᑦᑐᖃᕌᖓᑦ ᐊᑐᓕᓲᑦ), ᑕᖅᓯᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓱᓇᒃᑲᓄᑦ.