ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ » ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᖅ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᖅ

ᔫᐃ ᐊᒪᕈᖅ ᐃᓱᓕᑦᑎᕗᖅ ᐆᒃᑑᒪᔭᖕᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓪᓚᕆᐅᙳᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒡᓂᑯ ᐄᒍᓪ ᐊᐳᖅᑎᓈᖅᑐᖅ ᒎᓗᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖓᓂ, 110 ᑭᓗᒦᑕᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ. ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᖅ: ᐊᒡᓂᑯ ᐄᒍᓪ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᕐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᓄᑦ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᕗᑦ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓇᕐᓂᖃᕐᓇᕐᓂᖅᐹᖑᕗᖅ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᒃᑯᑦ ᓴᓇᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᓐᓇᕐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᑎᑖᕋᓱᒃᑐᓂᒃ, ᐃᓱᓕᑦᑎᔭᕌᖓᒥᒃ ᓴᓇᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓯᒪᓕᖅᐸᖕᒪᑕ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᑎᑖᖅᖢᑎᒡᓗ. ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᓂᕐᓄᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᐅᐊᔭᓕᕆᔩᑦ, ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔩᑦ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕈᑎᓕᕆᔨ, ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓕᕆᔨᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓴᓇᔭᖃᕈᓰᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᐳᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᓄᓇᓕᓗᒃᑖᓂᓗ.

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᒃᑲᓐᓂᕐᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐱᔭᐅᓂᖃᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕆᕗᖅ.

2016ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᓯᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᖏᓐᓄᑦ $12.1 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓯᖏᑎᒍᓪᓗ ᑕᐃᒪᙵᓂᑦ 2004ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓇᖅᑐᓕᐊᖑᑎᑕᒥᒍᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕐᒥᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑕᖃᕐᓂᖅ, ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᖅᑕᐅᒐᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᒪᑯᓂᖓ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑕᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᙳᖅᑎᓕᕆᔨᐅᔪᒥᒃ, ᐃᒐᔨᐅᓂᖅ ᐊᐅᓪᓚᐅᒪᕝᕕᖕᒥ, ᐃᒐᔨᙳᕆᐅᖅᓴᓂᖅ, ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐊᖁᑎ, ᓄᓇᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑎᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᐅᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ, ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᔭᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᖅ, ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᖅ, ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓴᓇᔨᐅᓂᖅ. ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᑎᑦᑎᑲᑕᒃᓯᒪᕗᑦ ‘ᐊᑦᑕᕐᓈᕿᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ’ ᐋ ᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᓂᓕᕆᔨᓂᙶᖅᑐᓂᑦ ᐃᓚᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑕᒥᒃ ᐊᑐᒐᒃᓴᙳᖅᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓯᓐᓈᖅᐸᒃᐳᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐃᓱᓕᑦᑎᔪᓪᓗ ᐊᒥᓱᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᐸᒃᐳᑦ.

ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᑎᑦᑎᕙᒃᐴᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ.

With licences, tags, maps, and tools in-hand, aspiring prospectors were out on-the-land and learning to stake claims. The NWT Geological Survey and the Mining Recorders Office – divisions of the Department of Industry, Tourism and Investment – partnered with the Mine Training Society, TerraX Minerals, and NWT & Nunavut Chamber of Mines to deliver the programming.

ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓲᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑰᖓᕗᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓐᓂᒃ.ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᔪᙱᑕᖃᓕᖅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ:

 • ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ
 • ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᖅᑕᓕᖕᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕋᕐᓂᖅ
 • ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᖃᕐᓂᕐᒨᖓᔪᑦ
 • ᓂᐅᕕᐊᖑᔪᒥᒋᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
 • ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ
 • ᕿᓂᖅᑕᖃᕐᓂᐅᑉ ᐃᓕᐅᕈᓯᐊᑕ ᑲᐃᕙᓐᓂᖓ

ᐃᓗᓕᕆᔭᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᓄᓇᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑎᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᐅᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᕕᒋᔭᒃᓴᕆᔭᐅᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᔪᙱᑕᖃᓕᕐᓂᕐᒥᒍᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᑎᑦᑎᓕᖅᐳᑦ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᑕᐃᔭᕐᒥᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ (Q-STEP) ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕐᒥᒃ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓇᕐᕕᐅᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓘᔮᖕᓂ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᔭᕋᖏᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᑲᑭᕙᒃᑯᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕘᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᖑᓯᒪᔪᒥᒡᓗ ᑕᐅᑐᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

2016 NWT ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓴᖅᑭᔮᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ:

  • 3,745 ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ
  • 3,823 ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ/ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ
  • 1,302 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᑎᒍᑦ

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᓯᓯᒪᕗᑦ 168ᖑᔪᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ (GNWT) ᓴᓇᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᓐᓇᕐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᑎᑖᕋᓱᒃᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ

2017ᒥ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ 82ᓂᒃ ᓴᓇᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᓐᓇᕐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᑎᑖᕋᓱᒃᑐᓂᒃ (64 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᖑᓪᓗᑎᒃ, ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ 35 ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑑᓪᓗᑎᒃ).

2017ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᑦ 217ᓂᒃ ᓴᓇᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᓐᓇᕐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᑎᑖᕋᓱᒃᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ.