ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ » ᑖᒃᓰᔭᐃᔾᔪᑎᑦ ᓂᖏᖅᑕᕐᓃᓪᓗ

ᑖᒃᓰᔭᐃᔾᔪᑎᑦ ᓂᖏᖅᑕᕐᓃᓪᓗ

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
ᐊᓯᐊᒍᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᕐᕕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ/ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑎᒍᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐃᑲᔫᑎᑖᖅᐸᖕᒥᔪᖅ ᑕᕝᕙᙵᓪᓗᐊᖅ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᕐᕕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᖏᖅᑎᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᒥᙶᖅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᓂᖏᖅᑕᕐᓂᐅᔪᑦ ᓄᓇᒥᙶᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐃᓕᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᓯᕋᓴᖏᓐᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑖᒃᓯᖏᔭᐃᕝᕕᐅᕙᖕᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᓯᖏᔭᐃᕝᕕᐅᕙᖕᓂᖏᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᓄᓇᖁᑎᓄᓪᓗ ᑖᒃᓯᖏᔭᐃᕝᕕᐅᕙᖕᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑳᕐᕕᒃᑰᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐊᓯᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑖᒃᓯᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓇᓂᔭᐅᓴᕋᖏᙱᒻᒪᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ.

ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᓄᓇᖁᑎᒧᓪᓗ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ
ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᕐᕕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐅᖅᓱᐊᓕᖕᒧᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ, ᐊᑭᓖᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᓄᓇᖁᑎᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᖁᑎᑦ ᐊᑭᖏᑦ. ᑕᐃᒪᙵᓂᑦ 2000ᖑᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᑭᓖᓯᒪᓂᑰᓕᖅᑐᑦ ᖃᓂᒋᔮᓂ $115 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᒋᔮᓂ $230 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᑦ ᓄᓇᖁᑎᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᐱᖓᓲᔪᑦ ᐊᐅᓚᔪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐸᓗᒃ ᐊᑭᓕᓛᕋᓱᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᑦ ᐱᑕᖃᓛᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᐊᓄᑦ.

ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᕙᒃᑐᑐᐊᖑᔫᒃ ᐊᑭᓖᑎᑦᑎᕐᔪᐊᓲᖑᔪᓂᑦ ᓄᓇᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐸᓗᒃ ᐅᖓᓯᒃᑎᒋᕙᒃᑐᓂ (ᐅᖓᓯᒃᑐᒥ ᓄᓇᖃᕐᕕᐅᙱᑦᑐᒥ) ᖃᓪᓗᓈᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᔪᓂ ᐊᑭᓖᓇᔭᙱᑦᑐᑦ ᓄᓇᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᖅᑕᐅᔪᓄᑦ. ᐊᒻᒪᒃᑲᓐᓂᖅ, ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᑭᓖᑎᑦᑎᕙᒃᑐᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᙱᑦᑐᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕖᓪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᕙᒃᑐᓂ ᐊᑭᓖᕙᙱᒃᑭᓪᓗᑎᒃ. ᓇᑭᙶᕐᓂᖓ: ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓖᕋᒐᒃᓴᖅ, ᕕᕗᐊᕆ 2016

ᑕᐃᒪᓐ ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᓂᖏᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᑲᑎᙵᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᒃᑐᑦ
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᒍᐃᑦᓯᓐ, ᓴᑐ ᐊᒻᒪᓗ ᖠᑦᓱ ᓄᓇᑖᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᓐᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᙵᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᑯᑦ ᓂᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓂᑦ ᓄᖑᑦᑐᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᕕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ. 2016ᒥ, $40 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᑦ ᐅᖓᑖᓂ ᑕᐃᒪᓐ ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᓂᖏᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑐᓂᓯᔪᖃᖅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐱᖓᓲᔪᓄᑦ ᑲᑎᙵᐅᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ.

ᐊᒻᒪᒃᑲᓐᓂᖅ, ᓇᖕᒥᓂᖅᓱᕐᓂᖅᑎᒍᑦ, ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓂᑦ ᓂᖏᖅᑕᐅᔪᑦ ᓇᓕᒧᒃᓲᑎᔪᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᒐᕙᒪᐅᔫᖕᓄᑦ. ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᑎᓴᒪᐅᔪᓂᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ 50%ᓂᑦ ᑕᒪᒃᑭᖅᖢᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᕐᓂᕋᐃᔪᑦ ᖁᓕᖏᓗᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ. ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐ 2016 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᒧᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᑦ 12.5% ᑐᓂᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᑭᖃᖅᐸᒃᑐᖅ $12.5 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂᒃ. ᐱᑕᖃᒃᑲᓐᓂᕐᒥᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᓇᒧᙵᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐ 2016 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂ.