Hivulliqpaanganut Utirvinga » Nunap ataani Uyarakhiurniq

Nunap ataani Uyarakhiurniq

Nunap ataani uyarakhiurniq ayurnatqiyauyuq akituvallaaqtuqlu uumannga nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvik uyarakhiurniq.

Piiyaqtilluni havaanikpallaarninnga akituvallaarniaqtuq nakuungittumikluuniit tikiutigiami ore-nganik, tamna ihumaliurut piliurhimayuq nunap ataanungaugiami.

Talvannga nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvik uyarakhiurniq iniqqat, akituyuq ore uyarakhiuqtauyut ukunuuna nunap ataani uyarakhiurniqmut qanuriliurutinganut. Pigiami ore-mik, nunap ataani ikaarvinga piliuqtauyuq. Piksaliuqtaa: Diavik Diamond-nik Uyarakhiurvingit

Hakuiliqtut algakhimayut ikaarvikhat, ilihimayauyut ikaarvinik iliuraqtauyut ore-mungaugiami. Aadlattauq piliuriami napangayumik uyarakhiurvinga piqaqtuq tunngavilik kivigiamiknik havaktut iluanut hilataanut uyarakhiurvikmit agyariamilu (piiyariami) ore-mik qaanganut. Uuminnga algakhimayut ikaarvikhat, imaqarvinga piiqtauninngalu, pauwaqtuutinga, uqaqatigiikniq, qin’ngangillu ihariagiyauyut. Nunap ataani akhaluutiqarvingit havakvingillu nappaqtitauliqtut.

Piqaqtuq aadlatqiinik nunap ataani uyarakhiurniq qanurittaakhaaniklu tikkuaqtait piyuq or-mit qanurittaakhaanik (turhuanga, angiyuuninnga, naqininnga) hakugikninngalu ore-mit hanianilu uyaqqat.

Turhuanga ilaani uyarakhiuqtauyut atuqtut tun’mitqaqtut uyarakhiurniq ilaliutiyuq algaktut ilanganik ore-mit piliuqtuq hititut putu nunap ataani.

Angiyuninnga ore-mik ittuugaluat uyarakhiuqtauyut aturhutik angiyumik uyarakhiurniq qanuriliurutinik piliurhutik tun’miraktitut. Piqaqtuq aadlatqiiktunik tun’miraktitut uyarakhiurniq.

Taimaa ore-mik naqitpat (naqittuq ilaani uvingayuq), igluanga-napangayumiklu atuqtaunginnaqtut. Una qanuriliurutinga ilauyuq piiyarumi angiyuik amihunik ore-mik ‘inikhaqariami’ qaliriitunik uyaqqat ikayuutauyut nalarianguyumik ilihimayauyut napangayunik. Nutqarvigiyauyumik ahiruqtauniq aadlauyuq qanuriliurninnga. Una qanuriliurutinga ilautiyuq piliuriami uyaranguyumik ore-mik talvannga pipkaidjutauyuq ahiruriami ayurnairiami agyaqtauyukhaq qaanganut.

Nunap ataani angmarninngit ihariaginiaruknaqhiyuq ikayuutikhamik. Una ilaliutihimayuq matugumitku itirutinga algakhimayut ikaarvikhat ilitariyauyumik naptuktiriniqmik. Kikiaklugit alruyaqyuamik qaanganut (tunuanut) haniraanullu (tuattuyumut) algakhimayut ikaarvikhat piyut mikkarmik uyaqqannuanik kataktut taununnga inminik.

Uqumaittut akhaluutit atuqtauyut iliurariami diamond-nga inigigayuktanga uumunnga ore qaangiutinga nunap ataani Diavik Diamond-nik Uyarakhiurvingani. Naqillugu hamna takugiaqni uyarakhiurvinga nunap ataani uyarakhiurniq unalu havaariyait piksasuunga.
Piksaliuqtaa: Diavik Diamond-nik Uyarakhiurvingit

Tamna nunap ataani uyarakhiurniq atuqtaunginnarninnga ilaliutihimayuq:

  • Ikuutarniq qaraqtautiqniqlu hivumuuriami piliurninnga algakhimayut ikaarvikhat ukunuuna ilakunga uyarak ore-mut unalu ikuutaqtuq/qaraqtautiyuq ore-mik
  • Ahiruqhimayuq ilakunga uyarak ore-lu, ilihimayauyuq marlukmik, agyaqtauyuq qaanganut
  • Algaktauyuq iliuraffaarlugu ihariagiyaukpat

Qinirhiarniqmik piyaillu nunap ataani. Una piyuq aturninnganit uyarakhiurvinga tuniyuqlu amihunik nampanik qanurittaakhaanik, aktikkulaanganit, qanurittumiklu ore-nga. Nunap ataani qinirhiarniqmik akhuurutauyuq taimaa paqigiami nutaamik ore-mik piliuqtuq amihumik manikharmik tamainnut ilauyut angikliyuumiriamilu uyarakhiurvinga aturninnga naunaiqtaa ikayuutikhat ingilrayuq itqurnarutinganut.