Hivulliqpaanganut Utirvinga » Piliurninnga

Piliurninnga


Baffinland-kut Mary River Uyarakhiurvinga, ittuq Qikiqtaalukmi, Nunavut, iron ore, iliuraqtauyuq angiyumut agyaqtiuyuq umiaq uumani July-September hikuitillugu auyami. Piksaliuqtaa: Baffinland Iron Uyarakhiurvingit

Piliurninnga ilagiyanga, ilaliutiyuq piiyaqtauniq unalu munarininnga, ilihimallatqiyauninnga uyarakhiurniqmut unalu ukunannga angitqiyauyuq qanuriliurutautinga piliuqtauyut. Hapkuat ilaliutiyuq amihunik ukiunik, ilaani 10nik ukiunik, ayuirhaqniq, havaat, havakvikmilu ikayuutikhat piliuqtauyut nunamikni Kaanatamilu, maniliurutikhallu ukununnga uyarakhiurvinga nanminiriqaqtut tigumiaqtuuqatauyullu piyait maniliqinirmut qayangnaqninnganik. Unalu, taaksingit akikhangit akiliqtauyut inungnut unalu Nunaqaqqaarhimayut kavamangit.

Ukiuqtaqtup nutaatqiaq piliurninnga uuminnga uyarakhiurvingit ilihapkaiqtait havaktingit havagiami aaniqtailiumik, piliurhimayuq avatqumayuq 200 hanayiliriniqmut ayuittiaqtuq havaktuq, tadja havaktittiyut 5400 inungnik, atuqtullu C$25 billiat taala atauttimut angikliyuumiqtuq aulapkainiqmut akinga. Atauhiq pingahunit havaamut ukiuqtaqtumiutauyuq angininngalu manik atuqtangit uumunnga ukiuqtaqtumi unalu ukiuqtaqtumi Nunaqaqqaarhimayut havakvingit.

Hapkuat tamaat ihumagiyanginnik ikayuqtauyuq ukunannga ukiuqtaqtumi uyarakhiurniq qaiyuq havakvikmit atuqtuq ilanganik pusantmik uumannga Nunatsiaqmi/Nunavunmi. Una uuktuutigillaklugu, Diavik Diamond-nik Uyarakhiurvinga, mikkannuanganik naunaitkutinga Nunatsiaqmi, pipkaidjutigiyaa avaliittuq 13 kilamiitamik, unaluuniit 0.007 pusantmik Nunatsiap nayuganga. Diavik piliuqtait avatqumayuq billiat taala maninnakninnganik atauhiqmut kilamiitamik nunannganik ulapiqutinganut.

Ukiuqtaqtumi, uyarakhiurviup naunaitkutinga ilaliutihimayuq nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvinga, nunap ataani havaqutingit, unalu ore-mik havaariyait, pauwaqtuutinga, imanganik halummaqtirutinga, iqqakuurvikmut munarivingillu, unalu havakvinga hiniktaqvingit, milvingit, apqutit, pipkaidjutihimayut ilakunga uyaraq qaliriikhimayut ilakungit munariniq hiniktarvingit, unalu aadlatqiit nunallaani napatjutingit. Tamna ukiuqtaqtumi uyarakhiurvingit nutaanik piqangittumik piittunik ukiuq tamaat apqutinganik.