Hivulliqpaanganut Utirvinga » Qivliqtut

Qivliqtut

Qivliqtuq qauyimayauyuq alruyaqtuutaulaaqhuni umalainiganik-lu alruyaqtutaunigani, qivliqhijuhianilu.

Amigainiqhat qivliqtut hanayauvaktut ilaganit kanuyap, kuulguyuup, agilruut, zinc-guyulu ahivaqtigauniginit.

Qivliqtuq ihumagiyaukhaaqtuq akituyumik havikmik. Qivliqtuq havik atuqtauvaktut manikin kaimaluriktuni.

Ahianit mangit manikhaqhiurutinilu, qivliqtut atuqtauvaktuq hiqiniqmit alruyaqtutikhani, immarikhitirutini, piniqutini, akituyuni nirijutini , alruyaqtuutini aulajutini, ihuaqhatiaqhima-yuni tariyautini, igalaat qaliini, avugiyauvlutik kuviyaaqtut qanuriliuqnigini, kalaqaqnigani hikuliat, ajikutaqagitunilu niuvigakhani. Hunaqaqnigit atuqtauvaktut Piksaliutini iksuliirutini piksaini. Kuviyaaliqnigit qivliqtuni nitrate-git aalalu qivliqtuni hunaunigit atuqtauvaktut halumaqhijutini igluni, aaniariipkutini, munaqhijutinilu igilrutini.