Hivulliqpaanganut Utirvinga » Takuukhauqatagitut Nunaqyuami Hunaunigit

Takuukhauqatagitut Nunaqyuami Hunaunigit

Takuukhauqatagitut nunaqyuami hunaunigit (REE) atautimi 15-guyut hunaunigit uqautauyuq uyaraktaat hunaqaqnignik naunaipkutini. Scandium-guyuq yttrium-lu, REE-gugituk, ilauyuklu talvani naunaipkutini piqaqmanik ajikutainik hunaqaqnignik naniyauvakhutiklu ajikiini uyaraktaani hunaqaqnigini. REE-n hunaqaqniluagit amigaituni alruyaqtuqtuni ihuaqutini atuqtaptikni ublutuaraagat inuhjuhiptikni, aalatqiinilu havakviuyuni atuqtuni.

REE-n atuqtauvaktut aalatqiini havakviuyuni atuqtuni alruyaqtuqtunilu, halumayuq aulajutini, qilainaqhiurutini, akhaluutini aguyaktunilu. Hilaqyuami piyumayauniga REE-n nalautagauyut qanituani 130-tausit tons-nik ukumainiganik 2016-mi.

Hanayaunigit nipitqaqtautit ukuaguyuq atauhiq aginiqhaq atuqniqatiaqtuqlu kiguani atuqniganik REE-n, 24%-guvlutik tamaini atuqtauyuni.

Nipitqaqtautit atuqniqaqtut hunaunigit nutaani alruyaqtuutini alruyaqtugituni hivayautini, tv-ni, qaritauyani, akhaluutini, anurituutinilu alruyaqtuutikhanik, puuplaktuqtuni tikmijani, amigaitunilu hanahimayuni. REE-n atuqtauvaktulu nutauniqhani “halumayunilu” hanahimayuni qaumagalakniginit niglaumavlutik avugiyaulaaqhutiklu hunaunigit.