Hivulliqpaanganut Utirvinga » Avatauyuq

Avatauyuq

Pivagiagani malitiariaqaqtut avatauyumik munarijutit aturiaqaqtut uyaraktaqvik atuliriaqtinagut napainaa unipkaap. Atuqhimaaqtilugu uyaraktaqvik, aulanigit munariyauhimaginaqniaqtut ukua piyuvaluit iqagunit aaniaqnaitaagani. Uyaraktaruiqatalu, uyaraktaqtit qimaiyariaqaqtut inigiyamiknik ihuaqtumik kiklimaktiqhimayumik utiqtitaagani ilitquhianut kiguani avatauyumi ihuilijutigitaagani halumatiaqat. Nunatiami, uyaraktaqtit iluaniitut Mackenzie Valley-mi Ihuaqutinik Munarijutinik Maligaqyuami. Nunavumitauq, Nunavumi Immaliqinikut Maligaqyuaq atuqniqaqtuq.

Uvuuna piyunautinik havauhiuyukut, tamaita ilauyumayut ikayuqtiriit pivikhaqaqtitaiyut ilauyaamikni.

Kimberley Balsillie, avatiliqiniut atanguyaq De Beers-kuni Mountain Province Gahcho Kué-kut Uyaraktaqviani, ilagiyauyuq amirijutini, katitirijutini immaqnik naunaiyaiyaami. Piksa: De Beers-kut

Uqatiaqhimayuq naunaiyaqniganik nalautaagauyut avatauyumik aktuqnigagut havaariyauyariaqaqtuq titiraqtaulunilu tuniyauyaagani Mackenzie Valley-mi Nunaliqiyit Immaliqiyilu Katimayinut, Nunavumi Immaliqinikut Katimayinut, atauhiqmuluniit nunami katimayinut hatqiqhimayumik ilaganit nunaqaqaqtut nunatarutaanit. Ilaganilu, naunaipkutilraat ilituqhaqniginik titirariagani, ahiiniklu, iqaluliqinikut ihuaqutit, umayut, immarikniganik, naunigit, kuunuani tatinilu natqaniitunik, aturiaqaqtut. Ukua ikayuutauniaqtut tikuaqhiyaagani agiyunik umayunik iqaluliqinikuluniit ihuaqutinik, takuyauqatagitulu, ahiunahuquuqnaqtut, takuukhauhuiqyuqitulu nautiat umayuluniit aktuqtaulaaqtut uyaraktaqvik pivalianiganit.

Nutaat uyarakhiuqviit havaat Nunatiami Nunavumilu naunairutauyut nutaanik inuknit avatiliqinikut ihumagiyauyunik munarijutiniklu. Akhuurut pijutiqaqluaqtuq mikiniqhauyaagani aktuqnigit uyaraktaqvikmit inmigulu nunagiyauyuni ilauniginik avatauyuq munarinigagut igilraat qauyimayainik atuqlutik nunagiyauyunilu ihuagiyaugitunik. Uqatiaqnigit hunaunigit upalugaiyainiqmi piyunautit agirutauyulu tuniyaugiaqtinagit takuukhauyut makpiraani ukunanitut avatauyuq aktuqnigagut unipkaat ihuaqhariaqaqtut takuupkaqtitaulutilu inuknut. Kihiani talvani uyaraktaqvikni inmiknik ihumagiyaik ihumagiyauyulu takuukhaulualiqpaktut.

Nutaat uyaraktaqviit iliuraihimayut hilaqyuami pijutitianik atuqtukhanik avatiliqinikut pitquhiuyumik ihuaqhatiaqhimayu-niklu nutauniqhaliqijutinik. Umayu munarinigagut immariknigi-nut aulajutiniklu atuqpalaaginiganik, ukua uyaraktaqviit nutaanik atuqpaliayut ihuaqhaivlutik atuqtakhamiknik tamaita ukiuqtaqtumi uyarakhiuqviknik naunaiyaijutiuniaqtut.