Hivulliqpaanganut Utirvinga » Radium-guyuq

Radium-guyuq

Qanituani 1-hanat ukiut, kagutinik munaqhijutit atuqpaktut radium-mik aaniarutauyunik nugutirijutini. Raduim-guyuq takuukhauvalaagituq ihuaqut akituniqaqhuni 73-tausitalamik atuni gram-guyumik uqumainigani 2-milialuniit avatqumayuq 1-ausiuyumik uqumainigani. Taimainigani, kagutinik munaqhijutit atuqtauluaqpaktut ihariahugitunit maniknik. Tamaita ilagiyaaniitut radium-guyut qanurilikalagutaulaaqtut.

Radium-guyuq, naniyauvaktuq uranium-mi uyaraktaani, atuqtau-vaktut nugulaituni munaqhijutini nugutirutauyunik mamihautini aaniarutinik.