Hivulliqpaanganut Utirvinga » Diavik-mi

Diavik-mi

Diavik-kut hanayut pigahunik ajikutaqagitunik immariipkutinik aturiagani hitamat uyaraktaakhat ikalruani immauyut Lac de Gras-mi. Haumikhiani A21 himiktuutauyuq havaaq immaiyaqtautinagut. Piksa: Diavik Diamond-kunit
  • Piniqutikhanik
  • Hanaliqhimayut 2003-mi, nalvakhiuqtaramik aulaqtiriaqtut 1991-mi kapuraqtuikmata Aber Resources-kut
  • Lac de Gras-mi, Nunatami, 3-hanat kilaamitamik tunuungata kivaliqhianik Yalunaip
  • Anmukpaliavlutik uyaraktaqvik nunap iluanilu (A154 Hivuraani, A154 Tunungani, A418), anmukpaliavlutik uyaraktaqvik A21
  • Uyaraktaqviuniarunaqhiyuq 16-nit 22-nut ukiuni (2003-mit 2025-ut) – taja nahuriyut uyaraktaqviuvikhani2025-mut
  • Inuujuhiqmik manikhaqhiurutiniklu ukiuqtaqtumi atuqtukhaq – 9,245 inuknik ukiuni havaktukhanik, 5.4-biliatala akiliqtugauluni (atuqnigani 2017 ukiuq)
  • Avatqumayuq 1-bilistala maniliurutauhimayuq atuni kikariknigani kilaamitamik (12) inigiyauyumi
  • Nanminigiyauyuq Rio Tinto-kunit (60%-mik uyaraktaqtilu) Dominion Diamond-kulu (40%-mik)
  • A21 hanataktut hivuliilu piniqutikhat hanahimaliqut March-mi 2018-mi