Hivulliqpaanganut Utirvinga » Uyayaktaakhat Inujuhiptikni

Uyayaktaakhat Inujuhiptikni

Kanata ihuaqutikhaqatiaqtuq qauyimayuniklu nunamik ihuaqu-tainiklu atuqluaqtut qiniqhiayaagani, pivalialugit, ilauvigilugilu pitiaqviuyuni ihuaqutinik pivalianigini.

Ilihaqtut ilitpaktut nunaliqiniqmik maniqiaqhutik ilagani Ranney Hill Geological Interpretive Apqutauyumi haniani Yalunaip, Nunatiami. Maniqiaqniq ilagiyaa pigahuni ubluni Uyaraktaqniq Atuqniqaqtuq Uyaraktariami Nunami Naunaiyainikut havaami ihumagiyaqaqtuq uyaqanik uyaraktaakhaniklu, nalvaaqhiuqniq-mik, uyaraktaqviuyunik, atuqhimaqniginik, atuqniqatiaqniginiklu uyaraktaanik ihuaqutiqaqniqmik inujuhiqmi. Ikayuqtuiyut Kavamanik Nunatiami, TerraX-kut, Nunamiutaliqiyilu Kanatami. Piksa: Uyaraktaqniq Atuqniqaqtuq/Terrax-kulu

Inuutiarutit inuuhiqmi aalaguuqtut agiyumik pivalianiginit ihuaqutit. Uqhukhat (puyuit kasiliikhat, uqhuqyuaq, aumailu) inuknik unaqutauyut, pipkaiyuq halumayunik, unaqtunik immaqnik, aulaaqtitugilu inuit. Palastiuyut (uqhuvaluqaqtut) ihariagiyauyut hanayuni, tuhaumajutiliqijutini, hanauganilu.

Havivaluit uyaraktaakhalu atuqluaqtut akhalutini, igluqpakni, hanaugani, alruyaqtuqtuni, piqutinilu ukunani taktit pilautainik. Tamaitavyak hanalrutit pipkaijutauyut nutauniqhani inujuhiptikni aulatiariagani aturiaqaqtut uyaraktaakhanik havivaluukniklu uyaraktaqviknit.

Uyaraktaqniq, qanuq hanayauniganik ilagiyaiyut kituliqaa inujuhiini, naunaituq humiliqaa ittuq.

Ihumagivlugit taimani tajalu ukiuqtaqtumi uyaraktaqvikni ihuaqutauyut, takulugit ilagit makpiqnigit ilituriyaagani qanuq ihuaqutait ilagiyauniginik ublumi hilaqyuami.

 • Cobalt-guyuq
 • Piniqutikhat
 • Kuulguyuq
 • Havivaluk
 • Aqilruuq
 • Radium-guyuq
 • Takuukhauqatagitut Nunaqyuami Hunaunigit
 • Qivliqtut
 • Hanauyaakhaq
 • Tungsten-guyuq
 • Zinc-guyuq