Hivulliqpaanganut Utirvinga » Nunagiyauyuni Inuhiqatiaqnikhaq

Nunagiyauyuni Inuhiqatiaqnikhaq

Nunavumi Qitiqmiuni, ilauyut nunagiyauyumi Uqhuqtumi ilauhimayut katimapkaikmata Sabina Silver & Gold-kut havaarivaliayaanik Hanigayuqmi kuulmik uyaraktaqvikhaq. Piksa: Sabina Silver & Gold-kunit

Aulaniqatiaqtut uyarakhiuqtit aulaniqaqtut ikayuqtiqaqhutik nunagiyauyunik. Una nunani ikayuutauyuq, ayuiqhajutauvlu-nilu, havaliriagini, manikhaqhiurutigiyaaganilu. Ukua ikayuqti-riigutit ihuaqhaqhimayut aktunigagut ikayuutini agiqatiriiguti-nit ilauniginulu agiqatiriigutinit.

Ilagani, uyarakhiuqtit timiuyut pipkaivaktut maniknik ikayuu-tikhanik aituutinit, ikayuqtuijutinit, ilihaqtuniklu ikayuutinit. Ukiuqtaqtumi, uyaraktaqviit ihuaqhaihimayut nutaanik atuqtakhanik takuupkaivlutik nutaamik havakviuyuni uqariiyaktainik nunagiyauyut ikayuqtauniginik.

Ilihaqtut ikayuqtauniginik havaanit, uyaraktaqtit maniknik atuqtitiyut ikayuqturiagani ilihatiaqnikhaq. Uyarakhiuqtinit, 2-tausit ukiuqtaqtumiutat ikayuqtauhimayut 2-miliatalamit ilihaqtut ikayuqtauniginut manikhaanit ikayuutaukmat ilihaqtut ilihautikhaini havaakhamikniklu pivalianigini.

Ukiuqtaqtuup uyarakhiuqtiit maniknik atuqtitiyut nunagiyau-yunik ikayuqtuqhugit nunagiyauyuni ilitquhiliqinikut havaani hulijutinilu akiliqtugaugitutiklu ikayuqtuijutimigut.

Ayuiqhajunit, havaliriarani, manikhaqhiurutinit, nunagiyauyuni mangit atuqtaunigit nakuutiaqtut, uyarakhiuqtit agiyunik pigiarutiqaqtut Nunaqaqaqtut haimaqatiritiariagani.

2015-mi, Kanatami Ilumuuqniganik Haimaqhautiniklu Kamisiuyuq tunihiyut 94-nik Upijutikhanik tamaita Kanatamiut ilauliriagani Nunaqaqaqtut haimaqhautinik iniqtiriagani. Upijutikhanik Nahautaa 92 apiqhiyut timiuyunik piyaagani pijutauyunik uqaqatiriitiarutinik inuqatiriitiarutiniklu Nunaqa-qaqtut Inuit nunagiyailu ihuaqutailu, unalu ajikiinik aturiagani havaanik ayuiqhajutikhanik hivunikhamik atuinaqtukhanik ikayuutauyunik. Upitquijut piniaqtulu manikhaqhiurutiqaqtu-nik ilihaiyaagani havaktunik Nunaqaqaqtut inuujuhiinik.

Katimayit Uyarakhiuqtini ilauyut havakviuyut Ukiuqtaqtumi takuupkaiyut tuniqhimajutimiknik amigaitunik hulijutimigut iniqtirivlutiklu pivagiagani Upijutikhanik Nahauta 92-mik. Ukiuqtaqtut ajikutaqagitumik aulatiaqniriyamiknik unipkaa-qaqtut Nunaqaqaqtut ukiuqtaqtumilu kavamat, nunagiyauyut, Inuit nunani timigiyait, havakviuyulu agiyumik aalaguqtitait ilaunigit Nunaqaqaqtut inuit ihuaqutinik pivalianigagut. Atauhiq agiyuq ajikutaa haimaqhautip ajikutaqagituq maligaliugaq tungaviqaqtuq Nunaqaqaqtut nunataaqniganit, ikayuqtiriigutauyuq munarinigagut ihuaqutit pivalianiginik.