Hivulliqpaanganut Utirvinga » Uyarakhiurviliurniq

Uyarakhiurviliurniq

Avatqumayuq $1.5 billiat taala hivumuuqtitauyuq nunallaani napatjutingit TMAC Resources’ Doris Uyarakhiurvinganki, unalu Madrid uumanilu Boston gold-mik piqarniraqtauhimayuq uyarakhiurvingit. Piksaliuqtaa: TMAC Resources

Qinirhiarniqmik, avalitiriniqmut aulapkaidjutinga naunaiyainiq, nunallaanut uqaqatigiikniq, naunaiyainiaruknaqhiyuq, avalitiriniqmut naunaiyainiq, naunaitkutaliriniq laisiqtiliriniqlu, unalu inungnut laisikhanga aulapkaigiami, manikharniqmullu tutquumanq, tamna havauhikhaq nanminiriqaqtut piqaqtait tamaita ihariagiyanginnik hivumuuriami havauhikhaq igluqpiliurniqmut. Una ilagiyanga ilaliutihimayuq piliuriami uyarakhiurvinga ikayuriamilu nunallaani napatjutingit.

Nunallaani napatjutingit tahapkuat ilaliutihimayuq, piliurninnga, pauwaqtuutinga, imaqmik halummaqtitautinga, anaqtautimullu halummaqtautiqarvingit, akhaluutinik ihuarhaivingit, tamayaqarvinga havakvingalu, urhuqyuat qaraqtautimullu tamayaqarvinga, apqutit, unalu iqqakunik tutquumavinga tahiqmi kuvipkailaiyiivingit.

Ungahiktumi ilaliutihimangittuq piittuq ukiuq tamaat apqutikhaq, tamna nunallaani napatjutingit ilaliutihimayaillu milvik hiniktarvikhaqlu iglualik havaktunut, nirivik, igavik, munarhinik takugiami, ulapqivikmiklu.


Igluqpiliurniq Ekati Diamond-nik Uyarakhiurvinga, Kaanataup hivulliqpaanga diamond-nik uyarakhiurvinga, iniqtiqtauyuq 1998mi. Avatqumayuq atauhiqmit pingahunit uumannga igluqpiliurniq havakvinga ukiuqtaqtumi.
Piksaliuqtaa: Dominion Diamond-nik Uyarakhiurvinga

Igluqpiliurniq, taimaa malruuknik pingahunik ukiunik ukiuq taamt ukiuqtaqtumi alappaarnaqtumi hila, ihariagiyut amihunik havaktukhanik piqaqtumik ihuarhaqhimayut ayuittiarniq. Ilaani, qaffiuyut havaktut ihariagiyauyuq uyarakhiurviliuriami amigaitqiyauyuq qaffiuyunit havaktunik ihariagiyauyuq aulapkaigiami uyarakhiurvikmik. Amihut hapkuat ayuittiarniit uyarakhiurvikmut pingittuq. Paqigiami iliharhimayunik, igluqpiliurniq havaktunik Ukiuqtaqtumi akhuurutauyuq.

Kihimi, una ilagiyanga piliungitaa ayuirhaqniq, havaakhaq, havaamullu pivikhaqautikhanginnik. Uyarakhiurvingit ilitariyait una havaktullu nunallaanut naunairiami hapkuat ikayuutikhat quviagiyauyut nunamikni pidjutinganik. Ukiuqtaqtumi uyarakhiurvingit aulapkaiyiyait igluqpiliurniq hanayiliriiniqmut ayuirhaqniq ilihaidjutit talvannga havaktiliqtait ilauyut. Uyarakhiurvingit havaktut ukununnga ittunik kaantraktunik atuliqtitauliriami ilauniq ikayuqtqulu piliuriani atayunik havauhikhaq havakvingit. Amihut havakvingit tuniyuq uyarakhiurvikmut havaat ukununnga ukiuqtaqtumi uyarakhiurvingit Nunaqaqqaarhimayut havakvingit unaluuniit nunaqaqqaarhimayut atayut havauhikhaq. Una pipkaidjutinga piyaa akhuurutauyut havaanga naunairiami nunallaat aadlanut pipkaidjutiyait uuminnga maninnakninnganik.

Ilaani, ukiuqtaqtumi inungit havakvingillu piqaqtut igluqpiliurniqmut kantrangit ilauyakhaat aulapkaininnganik ilagiyanga.

Tamna ukiuqtaqtumi igluqpiliurniq havakvinga naittuq akhuurutauyuqlu. Uyaqqat pitaqarniraqtauhimayuq ungahimainnaqtut ayurnaqtuqlu tikigiami. Amihut pauwaqangittut unaluuniit ukiuraalukmi atuqtakhaqaittut apqutimik. Havauhikhamut pittaarninnga kaiplualiqpaktuq ukiumi hiku apqut ihariagiyuqluuniit nutaamik apqutiliuqtakhamik.