Hivulliqpaanganut Utirvinga » Hanayakhat

Hanayakhat

Maniknik atuqtitaagani hanayakhanik nakuuyuq ihumagiyauyuq agiklivaaliriagani manikhaqhiurutauyut. Ukiuqtaqtumi aginiqhamik hanayakhaqaqpalaagitut kanatami. Piqaginiga hanayakhat manikhaqhiurutikhaugaluanik kiguvarutauyuq.

Taimanit, kanatami kavamat maniknik atuqtitivaktut hanayakhani uyaraktaqviit pivalianigni. Uyaraktaqniq ikayuutauyuq akiliqturiagani hanahimayuq. Uyaraktaruiraagata, hanahimayuq aulayuituq ilaliutivluni havakviuyuup ihuaqtumik inukni inuujuhiriyaini.

Ajikutait ilaqaqtut Snare-mi kuukmi alruyaqtuqtuutikhainik Yalunaimiut uyaraktaqvikmiknilu, Taltson-mi Bluefish-milu kuukmi alruyaqtuqtuutikhat, Great Slave Tahiqmi kiguliralgit apqutaa Pint Point-mi uyaraktaqvikmik, apqutit ihuaqutinut uyaraktaqviuyunut nunagiyauyunik Yalumaimik Pine Point-lu, taqyumi umiaqtuutinik tulaktaqvikniklu hilaqyuamilu hivuliq ikuliquut umiaq akyaut, MV Arctic-guyuq Polaris-mi Nanisivik-milu uyaraktaqviknik Nunavumi.

Ikayuqtuqhugit ayuruiriagani uyarakhiuqtit manikhaqhiurutimik-nilu ikayutigiyatik, kavamat pifaaqpagait hanayakhanik maniknik atuqtitamiknik. Quyajutitut, inuujuhiqmi hanahimayut ihuaqutauhimaaqtut Ukiuqtaqtumi Kanatamilu.

Kiguani 40-ukiut hanayakhanut maniknit atuqtijut piqagitilugu, malruuk aularutiliqijutinut havaak qaganuaq tuhaqtijutauyuk.

Ukua ilaqaqtuuk Tlicho-mi Ukiuraaluk Apkutikhamik manikhak-haniklu ihuaqhivaaliriagani Mackenzie-mi Apqutiqhuaq.

Maniknit atuqtitijutikhaq Slave Geological Province-mi Grays Bay-mut Apkutikhaq Tulaktaqviklu havaaq aulainaqtuk atuqniqaqtuk havaak ihuaqhivaalirutaulaaqtuk tikitaagani uyaraktaakhaqaqtut ihumagiyauyuk manikhaqhiurutautialima-giniganik tikitauvikhaqaginmanik.

Aalataut atulaaqtuq akikhivaaliriagani alruyaqtuutinut akitunigit. Alruyaqtuutit akituyuq tamakni ugahiqtumi nunagiyauyuni uyarakhiuqviknilu, himautilu uqhuqyuanik ihuatiaginaginmat.

Nunatiami 2030-mi Aulajutinut Atulirumayainik ilaqaqtuq agiklivaaliriagani Taltson-mi kuukmit alruyaqtutiliqijutinik ilaliuti-yaagani Tunungani Hivuraanilu Slave-mi alruyaqtutit atuqtut, ilaliutilugit hivuraani Kanatami, atuqtitugilu nunagiyauyut uyaraktaqviilu akikitqiyamik, atuinaqtukhamik, halumatqiyamik-lu alruyaqtuutikhanik. Puyuqpataagijutauluni talvatuagugituq, kihiani akikitqiyamik alruyaqtuutikhanik tunungani hivuraanilu Great Slave Lake-mi akikhivaalirutauniaqtuq nunagiyauyuni inuujutinik, atuqtilugilu amigaiqpaaliriaganilu uyarakhiuqtit uyaraktaakhaqaqtunik Slave Geological Province-mi.