Hivulliqpaanganut Utirvinga » Havaakhat

Havaakhat

Uyarakhiuqtit nalvaqhiuqtilu havitiyut amihunik aalatqiinik akhuuqnaqtunik aqliknaqtuniklu havaakhanik!

Nunavut edition

Uyaraktaqvikmi Havaktukhat Atulaaqtainik Kanataup Nunavumi Ukiuqtaqtumi. Naqillugu hamani iliurariami tamna havaamut taigualiuqtanginnik.

Nunavumi uyaraqtaqviuyuni havaakhat titiraqtauyut hunauniginik havakvikni havaktuup qanuriniga!

Nunatiami havaakhat taigualiuqtanginnik, naqillugu hamna.

NWT edition

Hanayinut Nutauniqhaliqiyinut, hanayakhaliqiyinit avatiliqiyinut. maniliqiyinit titiqiqiyinut. Nunamiutaliqiyinit qanurilivalianiginut nunamiuta. Ilaalu, uyaraktaqviit ihariahuktut uyarakhiuqtikhanik! Naunaituq ihuaqutinik havakviuyuni havaktunik atautimut avatqu-mayut 100-nik aalatqiinik havakvikhanik. Iniqaliriagani ukunani havaani, havakviit qiniqtut ukiuqtatumi inuknik hivuliqmik.

Uyaraqhiuqnik havitiyuq aalatqiinik akhuuqnaqtunik, akituyunik manikhaqviuyukhanik havaanit. Amihut havaat uyaraqhiuqtuni piqariaqaqtut inuk naunaitunik ayuiniginik taimainiganulu, aulaniqatiaqniq ilihatiaqhimaniq ayuiqhatiaqniqlu. Piksa: Uyaraktaqvikmi Havagiagani Ayuiqhaniqmik Katimayit

Nunani inuit qauyimayariaqaqtut atuqtakhanik upalugaiyaqlutiklu. Ilihaqniq ayuiqhaniqlu atuqniqatiaqtut havaami aulaniqatiaqnigani amigainiqhat havakviuyuni agayukhiit ilihaqvianik aniguqhimalutik, ilihaqpaaliqvikmi, ilihatiaqvikni, hanayit ayuiqhaviini, ukiunilu atuqhimagiaqlutik havaamik.

Ukiuqtaqtumi inugiaknigit ikitut ukiugituuvlutiklu, hanurigyut hivunikhamik.

Nunatiami, 2030-guqat, 11-tausit inulramiit iniqhiniaqtut ilihaqtamiknik inuhiqmikni qiniqhianiaqtulu havaakhamiknik. Nunavumi, atauhiq pigayuigiaqlugit inugiaknigit ukiuqtaqtumi 38-tausit inuit nukaqhiuniaqtut 20-nik ukiuqaqtunit.

Ukiuqtaqtut ihuaqutikhaqaqtuq, havaakhaniklu atulaaqtunik, inuilu qiniqhiayunik havaakhamiknik atuqtakhamiknik.

Nanilugut havaakhat naunaipkutiptikni uyarakhiuqvikmi havaakhanik nalvaaqhiutinilu havaakhanik!