Hivulliqpaanganut Utirvinga » Hope Bay

Hope Bay

TMAC-kut manikhaqhiuliqtut hanavlutik Kapihiliktumi kuulmik uyaraktaqvikmi Nunavumi kitiani 2017-mi. Piksa: TMAC-kut
 • Kuulmik
 • Doris-mi kuulqaqniga hivuliq pigahuut uyaraktaqvikhat Kapihiliktuumi 130-kilaamitamik hivuraani Iqaluktuutiap
 • Nanminigiyauyuq uyaraktaqviuvlunilu TMAC Resources-kunit
 • Uyaraktaqviuniaqtut 2037-mut
 • TMAC-kut nalvaaqhiuriami piyunaut, nunamik 80-kilaamitamik 20-kilaamitamiklu kiqariknigani, ilaqaqtut Kapihiliktuumi Uyaraktaakhat
 • Doris-mi uyaraktaqviulraaqtuq, Madrid-mi Boston-milu uyaraktaqvigiyauliqniaqtuuk 2020-mi 2022-milu
 • Madrid-mi Boston-milu uyaraktaqvikhak avatauyumik aktuqni-ganik uqauhiq immaqmiklu aturiami laisiuyuq tukhiqnigit Janurary-mi 2018-mi, Nunavumi Avatiliqiyit Katimayit Nunavu-milu Immaliqiyit Katimayit ihivriuqhiliqtuq pivalianiganik uyaraktaqviuliqlunilu
 • July-mi 2018-mi, Nunavumi Avatiliqiyit Katimayit agiqhimayut Boston-mi Madrid-lu havaariyauliriagani (tukliit apluriarutikhat ilaqaqtut havaaq ilitariyauniganik, qanuriniga A immaqmik aturiagani laisiuyuqlu, pipkaijutauniaqtut tamaknik uyaraktaqvikhak hanavigiyauliriagani)
 • Naunaiqtut piqaqniarunaqhiyuqlu uyaraktaakhanik 3.6-milian ounces-nik kuulmik qanuriniga 7.7-grams-guyuq 1-ton-mi
 • 2012-mit 2016-mut TMAC-kut niuviqhimayut Kapihiliktumik, manikhaqhiuqhutik, nainaiqhugit ihuaqutikhat, iniqtiriyut piyunautikhanik
 • Inuujuhiqmik manikhaqhiurutiniklu ukiuqtaqtumi atuqtukhaq 2016-mi – 233 inuknik ukiuni havaktukhanik, 384-miliatala akiliqhimayuq
 • 1988-mit 1999-mut, BHP Billiton-kut nanihiyut ikutaqhugulu Doris-mi, Boston-mi, Madrid-milu uyaraktaakhat
  TMAC-kut tamaat pihimayaat 1,101-square kilamitamik kiqariqtumik Kapihiliktumi Nunavumi. Nanminigiyauyuq akituyunik kuulqaqtuq 4.9-milian ounces-nik uqumainiganik (naunaiyagauyuq uyaraktaakhaqaqnigalu), 1.7-milian ounces-nik (nalunaiqtauyuq), 3.6-milian ounces-nik (Naunaiqtut piqaqniarunaqhiyuqlu uyaraktaakhanik). Piksa: TMAC-kunit