Hivulliqpaanganut Utirvinga » Ihivriuqningit nunaryuap qanuqtutlu itjutinga

Ihivriuqningit nunaryuap qanuqtutlu itjutinga

Ihivriuqningit nunaryuap qanuqtutlu itjutinga nalunaqtunik naunaiyaiyiuyuq Nunaryuaptikni, humit piliurhimayuq, qanuqtutlu uyaqqat piliuqtauyut. Tahapkuat naunaiyaiyut ihivriuqningit nunaryuap qanuqtutlu itjutinga taiyauyut nunaliriyiit ayuittiaqtuq nunaliriniqmut, paliihimatut ittut, qinirhiayut naunaiyaiyut qanuriliurutigiyauyunik ubluq tamaat havaamini.

Piqaqtuq 9nik avatinganut, ilihimayauyuq qablunaat nunagiyanganik, Nunatsiami Nunavunmilu. Piksa: Nunatsiaq Avatinganut Naunaiyainiq

Nunaliriyiit avvaktaa Nunatsiaq Nunavullu 9mut avatinganut, ilihimayauyuq ‘qablunaat nunagiyanganik’, tamarmik tuniyut aadlatqiiktunik ukiunga unipkaangaluuniit, nanminiriyanganik quviagiyauyuq aadlatqiitlu uyaqqat piniaruknaqhiyuq.

Taimaa Ukiuqtaqtup angivallaarmat, akhuurutigiyuqlu nunannga hilalu, tamaat qiniqtauyuittuq nunauyaliurhimaittuqlu. Hapkuat qanurittaakhaanik imaatut ittuq piqaqtuq angiyumik paqigiami amihunik takunnaittut uyaqqat. Hapkuat aadjikutait qanurittaakhaanik imaatut ittuq piqaqtuq ikitqiamik qanuriliurutikhaq maniliurahuarniqmut Ukiuqtaqtumi (napaaqtuqtunik katitiqniq, huradjat nunamikni, huradjanik munariyuq, hunaliurniq, hunavalukluuniit.) imaatut ittuq uyaqqanik Ukiuqtaqtup maniliurutigiyauninnga.

Ukiuqtaqtuq piqaqtuq angiyumik aadlatqiinik uyaqqanik, amihut himmiqtauyut maninnakniqmut, unalu utkuhikhaq, diamonds-nik, gold-nik amihullu uyaqqanik havigaliillu.

Nunaliriyiit paqitait utuqqaryuanik uyaranik ilihimayauyuq nunaptikni Ukiuqtaqtumi. 1989mi, ‘ikualaaqtutut ittuq nunap ataanit uyaqqat’ paqiyauyuq haniani Acasta Kuukkangani, Nunatsiaqmi, taimaa 4 billianik ukiunik taimaa piliuqtaukmat!

Naunairyuumirumaguvit uuminnga Ukiuqtaqtup ihivriuqningit nunaryuap qanuqtutlu itjutinga pulaarlugu Nunatsiaq Avatinganut Naunaiyainiq unalu Kaanatap-Nunavut Naunaiyainiq Nunanganik Havakvinga.

Qitqanit uuktuutit uumannga TMAC-kut Hope Bay gold-mik uyarakhiurvinga. TMAC, uumanilu Agnico Eagle, aulapkaidjutigiyaa Meadowbank gold-mik uyarakhiurvinga, atayuq 2017mi piliuriami 7 pusantnga Kaanataup gold-mik (361,117 troy ounces C$594 milliat taalamik).