Hivulliqpaanganut Utirvinga » Uyaraktaqvikmi havaat

Uyaraktaqvikmi havaat

Nunatiami Nunavumilu uyaraktaqviit havitiyut qanituani 8-tausit 1-hananik havaakhanik. Piksa: Agnico Eagle-kut

Uyaraktaqviit aginiqhat ilikut havaktitiluaqtut Ukiuqtatumi aginiqhauvlutiklu nanmini havaktitiyunik Nunaqaqaqtunik inuknik.

Nunaqaqaqtut inuit Ukiuqtaqtumi inuuyut ajikutaini nunani ihuaqutit uyaraktaqvikhaniklu nalvaqhiuqtunit havakviuyunit.

Havaat aalatqiit uyaraktaqvikmit uyaraktaqvikmut kihiani uva tamatkiumavyaktut havaat hunauniginik havaakhalu inuuhiqmi!

Hivunikhami, MiningNorthWork-kut! ilauriniaqtut amigaitqiyanik naunaitiaqhimayunik inuuhiqmi havaakhanik hunauniginik taijuhiuyuniklu havaanik ilaliutihimayunik ilagiarutini hivuniqhijutikhani.

A
Maniliqiyi
Atugauyunik Akiliqtuiyi Munariyiluaq
Iniqniqnik Ilihaiyi
Titiqiqinikut Ihumakhaqhiuqti
Tikmiaqaqvimi Nunauniqhaliqiyi
Uyaraktaaqhaliqiyi
Ilagiyait Alruyaqtuqtunik Piqutinik Hanaqiyi Upipkaivakhu-nilu

B
Kukialuq
Ikayuuhiakhanik Ihumakhaqhiuqti
Umayuliqiyi
Qaraqtitaiyi
Qaraqtitaiyip Ikayuqtia
Uunaqutiliqiyi
Havauhikhanik Ihuaqhivaaliriagani Ihumakhaqhiuqti
Niuvikti

C
Igluqpaqaqvikmi Niqiliqinikulu Ataniuyuq
Kiviktautiqyuamik Ayuiqhayi
Kaamniq
Kaamniuyaamini Ayuiqhayuq
Kukialuk
Kukialuup Ikayuqtia
Hanayakhanik Naunaiyaiyi
Tuhaumajutikhanik Ihumakhaqhiuqti
Nunagiyauyunik Ihumakhaqhiuqti
Communities Adviser
Nunagiyauyuni Ataniqpak
Nunagiyauyuni Kivgaqtuqtiuyuq Hivuliqhuqti
Community Liaison
Tuhaumajutinik Nutauniqhaliqiyi
Tuhaumajutinik Ayuiqhayuq
Hanayuni Havaktuq
Katragiyauyunik Ataniuyuq
Controls and Communication, Team Lead
Aulanigagut Munariyiuyuq
Kiviktautiqyuamik Aquyukhaq

D
Piniqutikhanik Ihuaqhaiyi/Halumaqhiyi
Havaakhitiyi
Makpiraanik Munariyi
Ikuutaqti/Blaster
Ikuutaqtip Ikayuqtia

E
Alruyaliqiyi
Alruyaliqiniqmik Ayuiqhayuq
Alruyaliqiyi Imainaqtuqtunik Nutauniqhaliqiyi
Alruyaliqiniqmik Ataniqpak/Ataniuyuq
Electrical Superintendent
Alruyaliqiyi Ayugijutiqaqtuq
Environment Coordinator
Avatiliqinikut Nutauniqhaliqiyi
Environment Officer
Avatiliqinikut Ihuaqhaiyi
Avatiliqinikut Atanguyaq
Avatiliqinikut Nunagiyauyunilu Ataniuyuq
Avatiliginikut Nutauniqhaliqiyiluaq
Avatiliqinikut Ataniqpak/Ataniuyuq
Avatiliqinikut Ataniq
Piqutinik Aquyukhaq
Tukimuaktitiyi
Ahiani Havauhiuyunik Ihumakhaqhiuqti

F
Maniliqinikut Ilituqhaiyi
Maniliqinkut Unipkaaqnigagut Ataniq
Hanavikmi Ataniuyuq
Titiraqvikmi Atanguyauyuq
Uqyuqyuanik/kiniqtuniklu Akhalutinik Aquyukhaq

G
Nunamiutanik Hanayakhaliuqti
Nunamiutaliqiyi
Nunamiutanik Ilituqhaiyi
Hunanikliqa Ataniuyuq
Hunanikliqaa Ataniuyuq Atuinaqpaktuukhanik
Hunanikliqa Havaaqaqtuq
Nunamiutanik Iluani Nunap Nutauniqhaliqiyi
Nunamiutanik Ataniqpak/Ataniuyuq
GIS Technologist
Aniguqhihaaq Hanaugakhaliqiyi
Inungnik ikayuqtiuyuq Hivuliqtiuyuq

H
Angiyunik akhaluutinik Aquttuq
Agyaqtirut akhaluutikyuakkut Aquttuq Naalautik-kuqtiuplunilu
Agyaqtirut akhaluutikyuakkut Ayuirhapkaiyuq
Aaniaqnainikut Inuuhiqatiaqnikhamulu Ihumakhaqhiuqti
Aaniaqnainikut Aanigitaaganilu Ihumakhaqhiuqti
Aaniaqnainikut Aanigitaaganilu Atuqtunik Nutauniqhailiqiyi
Aaniaqnainikut Aanigitaaganilu Ataniuyuq
Angiyunik Akhaluutinik Akhaluutinik Makaaniuyuq Ayuir-hayuq
Angiyunik akhaluutinik Aquttuq
Angiyunik akhaluutinik Aquttuq
Heavy Equipment Operator
Havaktut Ihuaqutauniginik Ataniuyuq
Havaktuliriyiitkut Havaktinga
Human Resources Officer, Senior
Havaktut Ihuaqutauniginik Havaktikhaqhiuqti
Havaktut Ihuaqutauniginik Ataniqpak/Ataniuyuq
Havaktut Ihuaqutauniginik, Tuklia Ikhivautaliup
HVAC-mik Nunauniqhaliqiyi

I
Hivuniqhijutikhanik Nutauniqhaliqiyi Ihumakhaqhiuqti
Hivuniqhijutikhanik Nutauniqhaliqiyi
Naunaiyaulinik nutauniqhaliqiyi
Inuit, Kavamalu Ilauyunit Havaqatiriiniginik Ihumakhaqhiuqti
Piqutivaluknik Ilituqhaiyi

J
Halummaqtiuyuq

L
Naunaiyaivikmi Nutauniqhaliqiyi
Maligaliqinikut Uqaujiyukhaq
Logistics and Expediting Specialist
Uqhuqtirutikhanik Ihumakhaqhiuqti

M
Haviliqiyi Hanauganik Ayuiqhayi
Maintainer Product Splitting Facility
Munarijutinik Ihumakhaqhiuqti
Munarijutinik Ikayuqti
Ihuarhainiqmut Alruyaliqiyii
Maintenance Machinist
Munarijutinik Haviliqiyi Hanauganik
Munarijutinik Ataniuyuq
Munarijutinik Upalugaiyaiyi
Munarijutinik Atuinariaqaqnigagut Upalugaiyaiyi
Ihuarhainiqmut Atan’nguyauyuq
Igniqutiliqiyi
Igniqutiliqiyutinik Hanaugakhaliqiyi
Metallurgist
Havivaluliqinikut Naunaiyaiyi
Millwright
Uyaqiqiyi
Hanalrutiliriniqmut Makaaninnga
Uyaraktaqvikhamik Upalugaiyaqnikut Hanaugakhaliqiyi
Uyaraktaqvikmi Munariyiuluaqtuq
Uyaraktaqvikmi Ataniuyuq
Uyaraktaqvikmi Ataniqpak
Uyaraktaqvikmi Ataniuyuq
Uyaraktaqvikhamik Upalugaiyaqnikut Ataniqpak
Akyagaulaaqtunik Munarijutinut Upalugaiyaiyi
Akyagaulaaqtunik Munarijutinut Ataniqpak

O
Havakvikmi Halumanigagut
Aulanigani Upalugaiqhimayaagani Ataniqpak
Operations Contract Performance Manager
Ukuaqyuanik Nunauniqhaliqiyi

P
Ihuaqutikhanik Nunauniqhaliqiyi Ayuiqhayi
Ihuaqtutikhanik Ihuaqhaiyi
Permitting Superintendent
Munaqhit Ikayuqtia
Tuuqhualiqiyi
Turhualiqiniqmut Ayuittiaqtuq Havaktiuyuq
Kuvililiqijutinik Ayuiqhayi
Uyaqiqivikmi Havivaluliqiyi
Igniqutiqaqvikmi Alruyaqtuutinut Havaktiluaq
Uyaqiqivikmi Aulapkailuaqtuq
Uyaqiqijutinik Ataniqpak
Havauhikhaqmut Titiqqiqiyii
Ikhivautalik Ataniluaqlu Aulanigani
Niuvigakhanik Ihumakhaqhiuqti
Hanauganik Ihuaqhaiyi
Nauvigakhanik Ataniuyuq

R
Hivayautiliqiyi
Atulaaqnigagut Ihumakhaqhiuqti
Atulaaqnigagut Nutauniqhaliqiyi
Ikayuqtiuyuq Piliurninnganut Havaktiuyuq unalu Ikayuqtiuyuq Havaktiuyuq
Unipkaaqnigagut Naunaiyautiniklu Ataniuyuq
Atulaaqniganik Hanaugakhaliqiyi
Ihumaluknaqniganik Ilituqhaiyi

S
SAP Master Data Specialist
Security Investigator
Itaaqtuqagitaagani Nutauniqhanik Ilituqhaiyi
Itaaqtuqagitaagani, Ataniqpak/Ataniuyuq
Atulirumayauyunik Upalugaiyaiyi Ataniuyuq
Igluqpaqaqvikmi Ikayuutinik Ataniqpak/Ataniuyuq
Qaagani/Atiqhivalianigani Uyaraktaqti
Ihivriuqtip Ikayuqtinga

T
Nutauniqhanik Ikayuutinik Ataniuyuq
Ayuqiqtuiyi
Ayuqiqtuiyini Ataniqpak/Ataniuyuq
Angiyunik Akhaluutikkut Aquttuq

U
Nunap Iluani Pivalianikut Uyarakhiuqti
Nunap Iluani Hanajutinik Ataniqpak/Ataniuyuq
Nunap Iluani Uyaraktaqvikmi Hananikut Ataniqpak
Nunap Iluani Akyalaaqtunik Hananikut Ataniqpak/Ataniuyuq
Underground Operations Superintendent
Nunap Iluani Hanajutinik Uyarakhiuqti

V
Tuklia Ikhivautaliup, Timiuyumi Havauhiqni
Tuklia Ikhivautaliup, Maniliqinikut

W
Tamayaqaqvikmi Ataniqpak/Ataniuyuq
Uaqtiuyuq Ikayuqtinga
Nipitiqtiuyuq