Hivulliqpaanganut Utirvinga » Nunallaanut Uqaqatigiikniq

Nunallaanut Uqaqatigiikniq

Pitillugu nunallaanut uqaqatigiikniq, uyarakhiurniqmut havakvinga havaktingit katimaqatainnaqtut inungnut. Qitqani 1990-ni, Diavikkut Erik Madsen (tadja Atan’nguayuyuq Nungulaittumut ukununnga De Beers Canada-kut) uqaqatigiyait inungnut ilauyut haniani uyarakhiurvingani. Piksaliuqtaa: Diavik Diamond Uyarakhiurviit Piksaliuqtaa: Diavik Diamond Uyarakhiurviit

Angitqiaq nakuuyumik piyait piliuriami pikhait munariniq nakuuqpiaqtumiklu piyut ihariagiyait ukununnga nunallaanut uqaqatigiikniq. Havakvingit qinirhiayut uyarakhiurvikhaliuriamikni katimagiamikni qilaminnuaq qakugunnguraangalu inungnut.

uqaqatigiami nunallaanut tuniyait inuit tamaita pivikhaqautikhamik uqaqatigiamikni naunaitkutangit apirilugillu apirhuutinik. Akhuurutauyuq nakuuyumi pigiami ilitariniq tamna nakuutqiaq qanuriliurutingit piyait havaqatigiikniqmut. Inuit tamaita atuqtait munarininnganut piliurniaqninnganik inuit tamaita atuqtait qanuriliurutimut ikayuutinganit.

Nunallaanut uqaqatigiikniq pivaktuq tamainnut tamaita uyarakhiurniqmut aulapkaidjutinga Ilagiyanganit.