Hivulliqpaanganut Utirvinga » Hanatuqniq Aulaniqatiaqnigalu

Hanatuqniq Aulaniqatiaqnigalu

Ekati-mi

Niuviktauniganik Ekati-mi uyaraktaqvik 2013-mi, Dominion-kut havakpiaqhimayut ihuaqhaiyaamikni pigiarutinik, ihuaqhivaali-riagani kinipayut iqagut munarinigagut qauyimayauliriagani talvani, atuqlutiklu hanatiaqhimayunik nutauniqhanik ikiklivaali-ragani iqagut, uqhukhat, immaqmiklu atuqniganik.

Munariyaagani avatauyuq ihumagilugilu atuinaqpaktukha pivaliajutit, Dominion-kut pihimayut Avatauyumik Munaritiaqni-gagut Aituhiamik Nunatiami Nunavumilu Katimayinit Ayugitunik Hanayakhaliuqtinit Nunamiutaliqiyinilu (NAPEG). Aituhiaq tuniyauyuq Dominion-kunut kinipayunik iqagunik munarinigagut havauhiqmik Ekati-mi uyaraktaqvikmi, ilaqaqtumik havakvikmi kinipayuqaqvikmik, ikulatijutimiklu iqatunik, hauhivikhamik, aaniqnaqtuniklu iqaguuqvikmik munarinigagut havauhiuyunik.

Dominion-kut pihimayut Avatauyumik Munaritiaqnigagut Aituuhiamik ukunanga Turaaqvikhamik Atuinariagani Uyaraktaq-niq ilitaqhijutauyuq timiuyuup iluingaumayuq iqalunik munarinigagut havaamik Ekati-mi uyaraktaqvikmi.

Dominion-kut pihimayut ilitaqhijutimik hivuliunigani ukiuqtaq-tumi uyaraktaqvik ilagaqtiriyunik agiyunik iqagumiknik havakviuyuni ilagaqtirijutauyumi ihuaqutikut, niuvigauhimayu-mik qaritauyakut 2015-mi. Ublumi, avatqumayuq napaanit kinipayut iqaguut Ekati-mi uyaraktaqvikmi ilagaqtiqtauyuq.

Dominion-kut hatqiqhiyut apqunmi ‘kigulirakhanik’ Ekati-mi uyaraktaqvikmi uyaraktaat akyaqnigagut, uqhuqtuqpaalarutau-huiqtuq, ihuaqhivaaliqhuni aulaniga, puyuqaqpalaaruiqhunilu. Apqunmi kiguliriat atauhiqmik igniqutiqaqtuq kiguliraqaqhuni amigaitunik agitqiyanik uyaraktaakhanik akyariagani apqutikut.

Mikhivaaliriagani akhalutituqtut unaguqniaqniganik ihumaluk-naqnigani, Dominion-kut iliuraihimayut piksaliutinik, ihumanaitu-mik inukmit qungiarutikhanik akhaluutituqtunik. Ukua ilgaknik aturutauyuq, qigariipqutinilu hiqiniqmit, niaquplu igutaaqniganik iiklu qavlagaqtaqniginik, GPS-kulu humiiniganik amiriyaagani unaguqniqat qanuriliuruhiini, nipikut qayagitquijutit ikhivautaqlu hayuliqniganik, pijutauvluni qungiamik qanurilinigagut, akuliaga naunaiyaqniganik, iigikniklu, niaquatalu igutaqniganik.

2015-mi, Dominion-kut Ekati-mi uyaraktaqvik nunap iluani hanajuhiit aalaguqhimayut atuliqhutik piksaliutinik ahivani atuqtukhanik. Taimainigani, qaluruatit inmikut aulayut nuutauhi-mayut, nunap qaagani aulapkaijutit taja munarijutauyut nunap iluani qalurautinik.

Dominion-kut atuliqtut havaanik mikhivaalirutinik uqhuqyuanik atuqniganik, ilaganilu, puyuqnik kasiliiqtuqtunit. Imaitunik ilaqaqtuq iliuraivlutik nutauniqhamik iqagunik ikulatijunmi 2015-mi agiyumik mikhivaalirutauyuq puyuqnik iliuraqniganiklu alruyaqtuutituqpalaagitut qaumayut LED-n quliit tamaini hannavikni igluni, uiguvaliayut atuqniginik hiniqtaqviuyunut uyaqiqivikmulu, ukualu hilami quliqnut.

Diavik-kut

Daivik-kut aulapkaiyut Nunatiamiinaq amigaitunik anurituutinik hilaqyuamilu aginiqhami anurimit uqhuqyuamilu atuqtumik igniqutimik alruyaqtuutinut ihuaqunmik.

Diavik is the global leader in cold climate renewable energy. Photo: Diavik Diamond Mines

Manikhaqtitauyuq ikayuqtiriinit havaami, hitamat 9.2-megawatt-guyut anurituutit aulavaktut -40°C-mi iijiraalukmi. Atuqtitiliqtuq alruyaqtuutikhanik uyaraktaqvikmi September-mi 2012-mi.

2017-mi, pipkaiyuq 9.2%-mik agitilaagani uyaraktaqvikmi alruyaqtuutikhainik. Una mikhijutauyuq uyaraktaqvikmi 2017-mi uqhuqyuanik aturiaqaqtainik 4.2-milian liitanik, nalautagauyut mikhivaaliqniganik puyuit 10.5 tons-nik CO2-nik, mikhijutauyuq Diavik-kut ukiumi ukiumi apqutikut uqhuqyuanik akyauhiqni 80-nik uqhuqyuakhanik.

2012-mit, uqhuqyuat aturuiqtut 22.1-milian liitanik. Atugaiyautit uyaraktaqvikmi 31-miliatalamik maniknik atuqtitiyuni siksini ukiuni piniaqnahugiyauyuq.

Ugahiqniganik uyaraktaqviup pijutauyuq ihuaqhatiaqhimayumik hanaugami piyariaqaqhimayut anurituutini; ilaqaqtuqlu ihuaqhaqniganik atuqtilugit hivuliqni malruukni tatqiqhiutikni aulanigani. Piqaruiriagani patuuktiqnigit Diavik-kut atuliqhimayut kaiptait unaqutiqariagani patuiyaunmik nutauniqhamik atuqniganik ihuaqhaqhutilu tungaviit unaqutiqaqhutik. Ilaalu, igniqutiqaqvikmi alruyaqtuutinut ihauqutimi amiqhivaktut anuqhiqniganik atuqniqaqmat pivagiagani ihuaqniqhaanik.

Gahcho Kué

Gahcho Kué-mi apkutikhaliuqtit Ni Hadi Xa-kut (NHX) ikayuqti-riikhutik avatauyumik amiriyit ikayuqtiriit havakhimayut atuqtilugu 2016 ukiuq. Una havaaq ilaqaqtuq talimanik Nunaqa-qaqtunit nunagiyauyunik havaqatiriiktunik havaktilu ihivriuriaga-ni avatauyumik amirinigagut. NHX-kuni amirijuta havaqatiqaqtuq Gahcho Kué-kut avatiliqiyiinik igluqpaqaqvikmi. Ilaganilu, igluqpanuaq hanayauhimayuq haniani hiniqtaqvikhaanik malruuk igilraat amiriyikhaknik 12-ni Saniuniqni ukiumi maniqamiuvikhaanik. Igluqpanuaq uquaqmiuvigiyauniaqtuqlu qatangutiriinit pulaaqtunit. September-mi 2016-mi, Gahcho Kué-kut hivuliqmik iqaluktuqviuvluni. Iniqnirit tamainit nunagiyauyu-nit ilauvigiyauyuq, nirivlutik iqaluktauyunik Tahiq N11-mit.

Atuqhimayuni ukiuni, De Beers-kut ikayuqhimayut amihunik avatauyumik ilituqhaijutinik, ukualu 25-nit aalanit ihivriuqnikut makpiraanik Snap Lake-mi uyaraktaqvikmi immaqaqnignik. Atauhiq qaganuaq havaaq Gahcho Kué-mi ilagiya malruukni ukiukni naunaiyaijutinik aktunigagut Gahcho Kué-mi hanayauyut kuup atpani hulukpauganik. 2014-mit 15-mut ilituqhaut havaariyauhimayuq havaqatiqaqhutik Ilihaqvikyuamit Waterloo-mit amirijutiniklu Iqaluit qanuriliuqniginik. Una ilaqaqtuq iliurainiginik nalautiku humut kitpaajuhiinik Iqaluit atuqhutik nalautinuanik iliyauhimayunik kuukap atpaniitunik. Ilituqhaut naunairutauyut Hulukpaugat nunaqainaqnignik haniani uyaraktaqviup umavlutiklu immaqni 10 kilaamitamik uqahikniqaqtunik kuup atpani uyaraktaqvikmit.

Gahcho Kué-mi Uyaraktaqvik havaami ihuaqhivaalirutikhanik havaaqaqtut malruuknik hulijutiknik ihuaqhivaaliriagani aulani-kut akituniga ihuaqhivaaliriaganilu aulajutit. Una ilaqaqtuq iliuraivlutik uunaqnignik atuqhimariagani amihuni igluqpakni uyaraktaqvikmi, agiyunik aulajutinik atuqpalaagijutinik mikhivaa-liriaganilu puyuit kasiliiqtuqtunit igniqutinit. Ilagiyaalu, havaa-qaqhimayut iliuriavlutik LED-nik quliqnik tamaini uyaraktaqvikmi.

Aalat hulijutit, upalugaiqtut atuliriagani Gahcho Kué-mi 2017-mi 2018-milu, ukua ilauvaaliriagani glycol-mik immaqnik uunaqutikhanik atuliqniganiklu ilagaqtirutinik kinipayunik iqagunik. De Beers-kut upalugaiyaqtulu iniqtiriagani uyaqanik ilituqhaivikhamik qilamik naunairiagani uyaraktaqvikmit uyaqat sulphur-qaqtunik. Una nahuriyauyuq agiyumik mikhiyaagani uyaqat ihariagiyauyut havaariyauniginik ilituqhaiviklu aturuirutauniaqtuq akyariaqaqniginik naunaiyagakhat British Columbia-mut ilituqhaqtauyaagani.