Hivulliqpaanganut Utirvinga » Kuulguyuq

Kuulguyuq

Kuulguyuq akituyuq havik atuqtauluaqpaktuq piniqutikhani (mikilraqmiani, quguhiniqmi piniqutini, ubluqhiutini, taiamaituni) Kuulguyuq uyaraktaariyauyuq 9-ni Kanataup aviktuqnigini nunani ukiuqtaqtumilu.

Manikhaqhiuqtit niuviqpaktut kuulmik hatuguyanik, kikariktunik, kaimaluriktuniklu, niuvigaugagata, ukpiriyauyut munarijutiganik ihumaluknaqniganik akiiqpaliayut niuvaaviknilu manikhaqhiuru-taulaaqhutik. Kuulqaqtut himautaunigit manikhaakhanik aalatauq ihuaqutauyuq manikhaqhiurutauyaagani kuulguyuq.