Hivulliqpaanganut Utirvinga » Havaakhat

Havaakhat

Uyaraktaqinik aginiqhauyut nanminik havaktitiyut Ukiuqtaqtu-mi aginiqhauvlutiklu havaktitiyut Nunaqaqaqtunik inuknik. Havakniq aginiqhauyut ikayuuhiaq uyaraktaqit hatqigainik uyaraktaqvikmilu havaat agituniqhauyut akiliqtugauyut Kanatami. Qanituani 2,150-guyut ukiuqtaqtumiuta taja havaktut siksini uyaraktaqviuyuni Nunatiami Nunavumilu.

Gahcho Kué-kut Piniqutikhanik Uyaraktaqviat, nanminiqiyau-yuq De Beers-kunit Mountain Province Diamonds-kunilu, havaktitiyut qanituani 5-hanat ukiuqtaqtumiutanik. 2017-mi, ukiuqtaqtumi havaktiit amigaiqhimayut pigahuani ukiumi. Piksa: De Beers-kunit

Ukiuqtaqtumiut, inugiagituni uyaraktaqnikulu ayuiqpalaagitut, pihimayut atauhiqmik pigahuutpata havaakhanik. Una agiyuq , kihiani piqaginiga pivikhaqaqvigiyauyut timiuyuni, kavamanit, nunagiyauyunit, ukiuqtaqtumilu inuknit havaqatiriiriagani amigaiqpaaliriagani nunagiyauyunit havaktukhat.

Nunatiami, ukiuqtaqtumi havaktut uyaraktaqvikni 46%-guyut Nunavumitauq 20%-guyut amigainigit. Uyaraktaqtit tuniqhima-yut havaktitiyaagani ayuqiqtuqlugilu nunagiyauyuni inuit.

1996-mit, piniqutikhanik uyaraktaqtit Nunatiami, uyaraktaru-mayulu Nunavumit 2009-mit, hatqiqhihimayut qanituani 29-tausit inuit havaktut ukiumi. Atauhiq inuk ukiumi ajikutaa atauhiqmik havainaqtukhamik 12-ni ikaaqniqni 14-nu ubluni 13-ni himautauqataqnigni uyaraktaqvikmi. Una taiyauyuq ‘malruuk malruuklu’-mik himautaunigit. Ahaigut 31-tausit inuit ukiumi havaktut ajikutaa 1-tausit inuit havaktut 31-ni ukiuni!