Hivulliqpaanganut Utirvinga » Nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvik Uyarakhiurniq

Nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvik Uyarakhiurniq

Nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvik uyarakhiurniq pivaktuq qaanganit akituvallaangittuqlu ore-mik pigiami. Taimaatut ittuq uyaqqat nuutiqtitaunginmagit naqhaqmit qanuriliurninnganit, hanalrutit atuqtaunginnarialik angitqiyauttaaqtuq nunap ataani, ihariagingittuq akituvallaaqtunik qingatitut, uqaqatigiikniqmik, hunavalukluuniit taimaa nunap ataani ittunik.

Nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvinga piliurhimayuq pipkaidjutauyuqlu ikuutaqtumik qaraqtaqtimiklu ore-nganut iqqakullu uuyaqqat haniani. Piliurninnga naunaiqtaalu uvinganinnga uyarakhiurviup haniraa qayangnaittuq. Ukiuqtaqtumi, uyaqqanga haniani ittut ore-mi ihuaqtuq Canadian Shield qikuuyaq, tuniyuq hakugiktumik ahirulaittumiklu uyarakhiurviup haniraa.

Pigiami ore-mik, hivulliqpaanga piqaqpallaarninnga (uyarak, nuna, ilakunga qaanganit ore-mi) piiyaqtauyakhaq.

Ekati Diamond-nik Uyarakhiurvinga piqaqtuq qaffinik nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvinga, ukunanilu Koala, qaangani, Panda, qitqani, Koala tununngani (mikitqiaq uyarakhiurvinga ittuq Koala-mit Panda-millu), unalu Beartooth (immakpiaqtuq taimaa uyarakhiurniq ore-mik taimaaqmata 2009mi), taliqpiani.
Piksaliuqtaa: Dominion Diamond-nik Uyarakhiurvingit

Nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvinga uyarakhiurvingit kaimallurittaaqtuq, takunnaqtut piksami Ekati uyarakhiurvingani, takiyumikluuniit, ilaliutiluni qaffinik uyarakhiurniq pidjutingit ilihimayauyut tuattut,ilanganik nuna piiyaqtauyuq haniraani angmaumayumit uyarakhiurvikmi taiyauyut . Apqutit, ilihimayauyut tun’miraqtitut, piinaralaqihimayuq ore-mut. Aktikkulaanga ilurhaqluaninnga uuma nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvinga aadjikutarniriyaa qanuqtaaluk akiqarninnga ilakunga uyaqqat uyarakhiuqtauyukhat piinarialaqigiami akituyunik ore-mik. Aktikkulaanga hivulliqpaanga tuattut,ilanganik nuna piiyaqtauyuq haniraani angmaumayumit uyarakhiurvikmi akhuurutauyuq tamarmit talvannga tuattut,ilanganik nuna piiyaqtauyuq haniraani angmaumayumit uyarakhiurvikmi mikitqiyauyuq. Qanuraaluktut ilakunga uyarak uyarakhiurvinga aadjikutariyaanik ore-mit uyarakhiuqtauyut taiyauyuq ilagiyangani nampanga.

Ukiuqtaqtumi, nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvik uyarakhiurniq pivaktuq aadlatqiittumik akhuurutauninnganik. Una uuktuutigillaklugu, Diavik Diamond-nik Uyarakhiurvingani, diamond-nik piqaqtuq ore-mik, ilihimayauyuq diamond-nga inigigayuktanga turhuangit pipes (kingingniq uunaqpiaqtumik kaasiliimikluuniit kuvirarvigiyaa pipkaidjutiyuq diamond-nik qaanganut 55 millianik ukiunik), ittut ikattumit imaqmi angiyumit tahiqmit taiyuayuq Lac de Gras-mik. Nakuuyumik nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvik uyarakhiurvinga diamond-nga inigigayuktanga , imaqmik pihimaqarviuyuq timiqutigiyanga (puainik) iliuraqtauyuq tahiqmi kuvittailigiami tahiup imanga uyarakhiuqtillugit.

Akilluanganut ikayuutauyuq uumannga nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvik uyarakhiurniq pipkaidjutigiyaa uyarakhiurniq amihumik nakuuyumik angitqiyauyuq hanalrutinik. Imaatut ittuq kayumitqiamik piliurninnga unalu uyarakhiurniq mikitqiamik naunaitkutanik ore-mik pittaarniaqtuq. Imaatullu ittuq angitqiamik maniliurutikhat qilaminnuaq taimaa uyarakhiurvinga upalungaiyaqtuq nunap ataanunngaugiami uyarakhiurvinga iliurhatqianga ore-mit.

Tamna nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvik uyarakhiurniq atuqtaunginnarninnga ilaliutihimayuq ikuutaqtuq ore-mik unalu ilakunga uyarak, iliuraqtuq ikuutaqtut qaraqtautimut, qaraqtautinik, ore-mik iliuraiyuq agyaqtuqlu qaliriiktumut uuminnga havaariyait, ilakunga uyarak iliuraqvinganut. Ilaani, ikuutaqtut qaraqtautiyut ore-mik ihariagiyaungittuq piiqtaunginnarialiklu ilihimayauyuq algaktumik. Taimaa nunap qaangani angmaumayuq uyarakhiurvinga ilurhakyualiraangat tamna havakvinga mikhivaktut mikhiqpiarhunilu kikliqaqtiplugu hanalrutinik pigiami.