Hivulliqpaanganut Utirvinga » Snap Lake-mi

Snap Lake-mi

December-mi 2015-mi, De Beers-kut tuhaqtitiyut nuutqaqtiti-nigani aulaniriyamikni Snap Lake-mi Uyaraktaqvikmik inigiyauyuqlu munariyauliqhuni. Piksa: De Beers-kunit

2015-mi, De Beers-kut Kanatami ilihimayaat Snap Lake-mi Piniqutikhanik Uyaraktaqvik munariyauhimariagani. Amigaitut havaktut aulaqtut igluqpaqaqvikmit 2015-mi nugunigani atuqtilugulu 2016. Akhuuqnaqniga uyaraktaqviuyaagani ayuqnaqnigilu niuvaaviuyut pijutauyuq ihumaliurunmik. 2016-nugunigani, munaqhiyit 57-guyut inuit, uyaraktaqviutilugu havakhimayut 776-guyut inuit 2013-mi. Piyunaut immaktitaa-gani nunap iluani havakviuyut piyauhimayut June-mi 2016-mi unalu havauhiq atuqhimaginaqtut kitianut December-m niuviktukhaq naniyaulimaiqmat, ihumaliurutauhimayut uyaraktaqvik immaktiriagani tamaat.

Nugunigani 2017, tuukhiqtuut tamaat umigiagani tuniyauhi-mayuq Mackenzie Valley-mi Nunaliqiyit Immaliqiyilu Katimayiinut. De Beers-kut pihimainaqniaraat piqutauyuq, uyaraktaqviufaalaaqmat hivunikhami nutauniqhat ahiagulu uyaraktautit pijutaukmata maniliurutautiaqniganik.

De Beers-kut Snap Lake-mi uyaraktaqviat hatqiqhiyuq havaak-hanik, manikhaqhiuqtunut akiliutauyunik, ayuiqhajutikhanik, nunagiyauyuni maniknik atuqtitijutit, akiliqhiyut taksiiyautinik aalatqiinik, piqutinut uqhuqyuanulu, ahiiniklu taksiiyautit. Snap Lake-mi akiliqhigitut avaqhautinik, uyaraktaqvik, akhura-luaqhutik maniliuginmata. 2008-mit, Snap Lake hatqiqhihima-yut 2,571 inuknik ukiuni havaakhainik ukiuqtaqtumiut unalu 1,301 inuknik ukiuni havaahainik Nunaqaqaqtut ukiuqtaqtumi inuit. De Beers-kut, Snap Lake-mi akiliutimikut, akiliqhihimayut 2-biliatalamik ukiuqtaqtumi manikhaqhiuqtini; ilaqaqtuq 1.3-biliatalamik akiliutinik ukiuqtaqtumi Nunaqaqaqtut manikhaq-hiurutaini. De Beers-kut ikayuqtuiyutlu Nunatiamik uvuuna ayuiqhajutinut nunagiyauyunilu maniknik atuqtitijutini.